privacy policy

Pleijsier training + coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pleijsier training + coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat:

  • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doeleinden zijn daarbij: contactmomenten met u als opdrachtgever en medewerkers binnen uw organisatie, het verrichten van intakes en analyses voorafgaand een trainingstraject, het inzetten van het verandertheater, het voorbereiden en uitvoeren van trainingen en persoonlijke coaching, het verzamelen van de prestaties omtrent de ontwikkeling van medewerkers, het verzamelen van rapporten omtrent coach-instrumenten, het houden van evaluaties rondom interventies en het verzorgen van de financiële administratie. In verband met deze doeleinden zullen wij de onderstaande algemene persoonsgegevens aan u vragen. (Naam, Functienaam, Vestigingsplaats, Telefoonnummer, E-mail en informatie voortvloeiend uit het specifieke opleidingstraject).
  • Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. De persoonsgegevens en aanvullende gegevens zullen uiterlijk 12 maanden worden bewaard.
  • Wij eventuele audio-en video-opnamen, alsmede andere gemaakte afbeeldingen uitsluitend zullen gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers. Deze gegevens zullen uiterlijk 2 weken worden bewaard. Alleen bij uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en medewerkers, kunnen deze gegevens door ons voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
  • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Wij hanteren een Gebruikersnaam, Wachtwoordbeleid en een volledige schijfcodering op al onze systemen. Alle personen die namens Pleijsier training + coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Er worden back ups gemaakt van persoonsgegevens en aanvullende gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • U recht heeft op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en aanvullende gegevens, welke wij van u als opdrachtgever en medewerkers binnen uw organisatie ontvangen hebben. Pleijsier training + coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en aanvullende gegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, kunt u met ons contact opnemen.

contact + social media


telefoon: 06 - 811 323 97
e-mail: info@janwillempleijsier.nl

nieuwsberichten